Výchovná poradkyňa: Mgr. Dana Durcová

Telefonický kontakt: 032/771 22 12, 032/771 07 08

Mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Konzultačné hodiny:

Utorok nepárny týždeň: od 12:30 h - 13:15 h, SOŠ obchodu a služieb, Weisseho 1, Nové Mesto nad Váhom

Štvrtok nepárny týždeň od 7:55 h - 9:00 h, SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Utorok párny týždeň od 13:20 h - 14:05 h, SOŠ obchodu a služieb, Weisseho 1, Nové Mesto nad Váhom

Štvrtok párny týždeň: od 7:30 h - 09:15 h, SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Hlavnou činnosťou výchovnej poradkyne na škole je :

 1. Koordinačná činnosť - riadi a koordinuje výchovný proces školy
 2. Plánovacia činnosť - plánuje a hľadá riešenie v oblasti výchovy
 3. Konzultačná činnosť - konzultuje so žiakmi, rodičmi, pedagógmi a ostatnou verejnosťou
 4. Informačno - metodická činnosť - odovzdáva poznatky zo školení a seminárov vedeniu školy a pedagógom
 5. Propagačná činnosť - informačné tabule, nástenky atď.
Výchovná poradkyňa v rámci výchovného poradenstva:

 • - pomáha  žiakom pri riešení problémov v ich správaní, prospechu a dochádzke počas teoretického vyučovania a na odbornej praxi
 • - je nápomocná pri riešení osobnostných a emocionálnych problémov žiakov
 • - pomáha pri adaptácii žiakov v novom prostredí
 • - interpretuje všetky výchovné problémy a svoju činnosť zameriava na ich prevenciu
 • - zameriava sa na včasné podchytenie a korigovanie rizikových prejavov v správaní
 • - pracuje v systéme prevencie sociálno - patologických javov
 • - systematicky pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami (špecifické poruchy učenia, vývinové poruchy správania)
 • - podieľa sa na vypracovaní individuálnych výchovno - vzdelávacích programov pre integrovaných žiakov
 • - poskytuje informácie o dobrovoľníctve, ako jeden zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností a skúseností pri výbere ďalšieho študijného zamerania
 • - realizuje prednášky, tvorivé aktivity a besedy

SPOLUPRACUJE s rodičmi, poradenskými zariadeniami – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie( CPPPaP),  Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP ), s pracovníkmi UPSVaR. V rámci školy spolupracuje s riaditeľom školy, zástupcami pre teoretické a praktické vyučovanie a úzko spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom.

Informácie pre pedagogických pracovníkov:

Špecifické poruchy učenia, vývinové poruchy správania a integrácia žiakov.

Materiály k tejto problematike nájdete na nasledovných stránkach:

 

Homofóbia v žiackych kolektívoch

Webová stránka www.ruzovyamodrysvet.sk je zameraná na rodovo citlivú pedagogiku:

= rodovú kompetenciu

= uplatňovanie rodovej perspektívy vo vzdelávaní

= spravodlivosť v deľbe práce medzi ženami a mužmi

Rodovo citlivá pedagogika sa snaží predchádzať diskriminácii z dôvodu pohlavia, ako aj iným formám diskriminácie. Cieľom tohto webového portálu je prispievať k atmosfére spolupráce v škole a k uplatňovaniu rovnosti príležitostí. Pomáha prekonávať nerovnosť žien a mužov, dievčat a chlapcov (nielen) vo výchove a vzdelávaní.