Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Denisa Mlyneková
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Kontakt: 032/771 0708, 032/771 2212

Konzultácie pre žiakov, rodičov a pedagógov každý pracovný deň

v čase od 7:30 hod. – do 15:30 hod.

SOŠ OaS Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
alebo
SOŠ OaS Weisseho 1, Nové Mesto nad Váhom

Hlavnou činnosťou školského špeciálneho pedagóga na našej škole je priame podieľanie sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špecifickými poruchami učenia (ŠPU):

- opakovanie učiva pred vyučovacími hodinami
- priama účasť na vyučovacích hodinách
- dovysvetľovanie učiva - individuálne podľa potreby

Školský špeciálny pedagóg sleduje psychický vývin žiakov so ŠPU, sociálne vzťahy v triede a následnú intervenciu v spolupráci s triednym učiteľom, prípadne vyučujúcim.

Sleduje:

- reakcie žiakov so ŠPU na podnety spolužiakov
- ich vzájomnú komunikáciu
- schopnosti nadväzovať sociálne vzťahy, ich vzťahy k vyučujúcim
- žiakov so ŠPU v rôznych situáciách

 Podieľa sa aj na depistáži žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v rámci školy:

- sleduje sociálne správanie a postavenie žiakov v rámci kolektívu
- priamo komunikuje so žiakmi , rieši ich problémy s učením, osobné problémy
- komunikuje s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi

Individuálne konzultuje so žiakmi so ŠPU - zameriava sa na rozvíjanie kognitívnej funkcie, ktorá je na základe diagnostického vyšetrenia problémová. Časť hodiny je možné venovať objasneniu edukačného obsahu, ktorý sa pri bežných pedagogických metódach zo strany vyučujúceho, nepodarilo objasniť.

Poskytuje pravidelné konzultácie (1x za 2 týždne) pre žiakov so ŠPU, v prípade potreby aj častejšie.

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa špecifické poruchy učenia patria :

Dyslexia – špecifická neschopnosť osvojiť si čítanie (nielen techniku čítania, ale aj porozumenie prečítaného)

Dysgrafia - neschopnosť osvojiť si písanie ako grafomotorický akt, pričom tento jav nie je priamym následkom telesného handicapu

Dysortografia -neschopnosť osvojiť si a používať gramatické pravidlá, t.j. pravopis (problémy s chápaním a uplatňovaním pravidiel pravopisu)

Dyskalkúlia – špecifická porucha matematických schopností

Vývinová dysfázia - špecificky narušený vývin reči


Špecifické poruchy učenia bývajú prepojené s vývinovými poruchami správania :

ADD – syndróm poruchy pozornosti

ADHD – syndróm poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou

Okrem uvedených činností sa školský špeciálny pedagóg podieľa na riešení dočasných výchovných problémov u intaktných žiakov a na riešení výchovných problémov u žiakov s vývinovými poruchami správania. Táto práca spočíva predovšetkým v pravidelných dlhodobých individuálnych konzultáciách so žiakmi s uvedenými problémami.

 Poskytuje:

- individuálne špeciálno-pedagogické služby
- odborné konzultácie a poradenské služby pedagógom
- konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom.

Rieši problémy v učení, dochádzku, problémy v správaní počas teoretického vyučovania, počas odborného výcviku a praxe.

Úzko spolupracuje s poradenskými zariadeniami – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie( CPPPaP), Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP ). V rámci školy spolupracuje s riaditeľom školy, zástupcami pre teoretické a praktické vyučovanie a úzko spolupracuje s výchovným poradcom školy.

 Informácie pre pedagogických pracovníkov:

Poruchy učenia a integrácia žiakov
Materiály k tejto problematike nájdete na nasledovných stránkach: