Predmetová komisia - gastronómie
2 Užívateľ(ia):

titul, meno, priezvisko predmety, ktoré učí Iné činnosti
Ing. Ján RAGAN
odborné gastronomické predmety
predseda PK gastronómie, garant súťaží a kurzov v odbore hotelová akadémia
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
odborné gastronomické predmety