Predmetová komisia - gastronómie
3 Užívateľ(ia):

titul, meno, priezvisko predmety, ktoré učí Iné činnosti
Ing. Elena TARANOVÁ
odborné ekonomické predmety, administratíva a korešpondencia
zabezpečovanie dobrovoľného darcovstva krvi v škole
Ing. Ján RAGAN
odborné gastronomické predmety
predseda PK gastronómie, garant súťaží a kurzov v odbore hotelová akadémia
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
odborné gastronomické predmety