V školskom roku 2018 - 2019 ponúkame štúdium

Študijný odbor s dĺžkou štúdia 5 rokov, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list:

6323 K   hotelová akadémia

 

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške:

6323 M    manažment regionálneho cestovného ruchu

6317 M   obchodná akadémia

2958 K   kontrolór potravín

 

Študijné odbory s dĺžkou štúdia 4 roky, absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške aj výučný list 
(v týchto odboroch je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania):

6442 K   obchodný pracovník

6405 K   pracovník marketingu

 

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 3 roky, absolventi získajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške aj výučný list:

6489 H   hostinský, hostinská

6456 H   kaderník

3355 H    stolár

2487 H   autoopravár   01 mechanik

4524 H   agromechanizátor, opravár

4571 H    záhradník

2964 H   cukrár

 

Učebné odbory s dĺžkou štúdia 2 roky, absolventi získajú nižšie stredné odborné vzdelanie, dokladom o vzdelaní a kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške:

4572 F   poľnohospodárska výroba