• Študijné odbory
  • Učebné odbory
  • Nadstavbové štúdium
  • 2-ročné učebné odbory

Manažment regionálneho cestovného ruchu

News image

V spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zameranou na cestovný ruch, sme na našej škole vytvorili a v školskom roku 2003/2004 po prv ...

Obchodná akadémia

News image

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník, schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo ...

Hotelová akadémia

News image

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia počas piatich rokov štúdia získa schopnosť komunikovať v materinskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch (rozšírená výučba cudzích jazykov). Po absolvovaní ...

Obchodný pracovník

News image

Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových alebo vybraných technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru. Široká profesijne ...

Kontrolór potravín

News image

Absolvent študijného odboru 2958 K kontrolór potravín je kvalifikovaným odborníkom schopným kontrolovať kvalitu potravín, kontrolovať produkciu rastlinných druhov  (zelenina, ovocie...) a živočíšnych produktov (mäsokombináty, mliečne ...

Čašník - servírka

News image

Absolvent študijného odboru 6444 K čašník, servírka je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach ...

Kozmetik

News image

Absolvent študijného odboru 6446 K kozmetik je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami v odbore. Je schopný vykonávať práce súvisiace i ...

Pracovník marketingu

News image

Absolvent študijného odboru 6405 K pracovník marketingu je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce súvisiace i s riadením a organizovaním. ...

Operátor potravinárskej výroby

News image

Absolvent študijného odboru 2960 K operátor potravinárskej výroby je kvalifikovaný prevádzkový pracovník, schopný samostatne vykonávať práce súvisiace s technologickým postupom výroby potravinárskych výrobkov, pozná chemické zloženie ...

Záhradník

News image

Absolvent učebného odboru 4571 H záhradník je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení používaných pri príprave pôdy, výsadbách, pestovaní, ...

Agromechanizátor

News image

Absolvent učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v poľnohospodárstve a v súvisiacich službách, schopný vykonávať základné práce v technológii pestovania kultúrnych rastlín, a v chovoch ...

Hostinský

News image

Absolvent učebného odboru 6489 H hostinský, hostinská je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník  v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach sp ...

Cukrár

News image

Absolvent učebného odboru 2964 H cukrár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý je schopný vybrať a pripraviť potrebné suroviny, materiál, náradie, prístroje, stroje a ...

Stolár

News image

Žiakom tohto učebného odboru zabezpečujeme pri nástupe na štúdium bezplatne pracovný odev, pracovnú obuv a poskytujeme finančný príspevok za produktívne práce. Učebný odbor stolár  pripravuje absolventov na vý ...

Kaderník

News image

Absolvent učebného odboru 6456 H kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Absolvent má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z ob ...

Predavač

News image

Absolvent učebného odboru 6460 H predavač je kvalifikovaný odborník schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode. Absolvent ovláda práce spojené so ...

Biochemik

News image

Absolvent učebného odboru  2987 H 01 biochemik - mliekarská výroba je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, schopný posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických ...

Mäsiar lahôdkár

News image

Absolvent učebného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkar je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výsek a výrobu rôznych druhov mäsových výrobkov, ...

Pekár

News image

Absolvent učebného odboru   2962 H pekár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výrobu podľa príslušnej normy, posúdiť kvalitu surovín a ...

Cukrár kuchár

News image

Absolvent učebného odboru 2977 H cukrár kuchár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý je schopný vybrať a pripraviť potrebné suroviny, materiál, náradie, prístroje, stroje ...

Kuchár

News image

Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník  v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného st ...

Autoopravár

News image

Absolvent učebného 2487 H 01 autoopravár – mechanik je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Absolvent po ...

Spoločné stravovanie

News image

Absolvent študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na sp ...

Potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba

News image

Absolvent študijného odboru 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom ...

Prevádzka obchodu

News image

Absolvent študijného odboru 6411 L prevádzka obchodu si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ob ...

Podnikanie v remeslách a službách

News image

Absolvent študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ...

Vlasová kozmetika

News image

Absolvent študijného odboru 6426 L vlasová kozmetika si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ka ...

Drevárska a nábytkárska výroba

News image

Absolvent študijného odboru 3347 L drevárska a nábytkárska výroba si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ...

Obrábanie kovov

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací pr ...

Strojárska výroba

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program zá ...

Poľnohospodárska výroba

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.  Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací ...