• Študijné odbory
  • Učebné odbory
  • Nadstavbové štúdium
  • 2-ročné učebné odbory

Manažment regionálneho cestovného ruchu

News image

V spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zameranou na cestovný ruch, sme na našej škole vytvorili a v školskom roku 2003/2004 po prv ...

Obchodná akadémia

News image

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník, schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo ...

Hotelová akadémia

News image

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia počas piatich rokov štúdia získa schopnosť komunikovať v materinskom jazyku a v dvoch cudzích jazykoch (rozšírená výučba cudzích jazykov). Po absolvovaní ...

Obchodný pracovník

News image

Absolvent študijného odboru 6442 K obchodný pracovník je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových alebo vybraných technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru. Široká profesijne ...

Kontrolór potravín

News image

Absolvent študijného odboru 2958 K kontrolór potravín je kvalifikovaným odborníkom schopným kontrolovať kvalitu potravín, kontrolovať produkciu rastlinných druhov  (zelenina, ovocie...) a živočíšnych produktov (mäsokombináty, mliečne ...

Čašník - servírka

News image

Absolvent študijného odboru 6444 K čašník, servírka je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach ...

Kozmetik

News image

Absolvent študijného odboru 6446 K kozmetik je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami v odbore. Je schopný vykonávať práce súvisiace i ...

Pracovník marketingu

News image

Absolvent študijného odboru 6405 K pracovník marketingu je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce súvisiace i s riadením a organizovaním. ...

Operátor potravinárskej výroby

News image

Absolvent študijného odboru 2960 K operátor potravinárskej výroby je kvalifikovaný prevádzkový pracovník, schopný samostatne vykonávať práce súvisiace s technologickým postupom výroby potravinárskych výrobkov, pozná chemické zloženie ...

Kuchár

News image

Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník  v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného st ...

Autoopravár

News image

Absolvent učebného 2487 H 01 autoopravár – mechanik je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Absolvent po ...

Stolár

News image

Žiakom tohto učebného odboru zabezpečujeme pri nástupe na štúdium bezplatne pracovný odev, pracovnú obuv a poskytujeme finančný príspevok za produktívne práce. Učebný odbor stolár  pripravuje absolventov na vý ...

Pekár

News image

Absolvent učebného odboru   2962 H pekár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výrobu podľa príslušnej normy, posúdiť kvalitu surovín a ...

Biochemik

News image

Absolvent učebného odboru  2987 H 01 biochemik - mliekarská výroba je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, schopný posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických ...

Cukrár

News image

Absolvent učebného odboru 2964 H cukrár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý je schopný vybrať a pripraviť potrebné suroviny, materiál, náradie, prístroje, stroje a ...

Cukrár kuchár

News image

Absolvent učebného odboru 2977 H cukrár kuchár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý je schopný vybrať a pripraviť potrebné suroviny, materiál, náradie, prístroje, stroje ...

Agromechanizátor

News image

Absolvent učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v poľnohospodárstve a v súvisiacich službách, schopný vykonávať základné práce v technológii pestovania kultúrnych rastlín, a v chovoch ...

Mäsiar lahôdkár

News image

Absolvent učebného odboru 2955 H mäsiar, lahôdkar je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, ktorý vie pripraviť suroviny na výsek a výrobu rôznych druhov mäsových výrobkov, ...

Záhradník

News image

Absolvent učebného odboru 4571 H záhradník je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení používaných pri príprave pôdy, výsadbách, pestovaní, ...

Hostinský

News image

Absolvent učebného odboru 6489 H hostinský, hostinská je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník  v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach sp ...

Kaderník

News image

Absolvent učebného odboru 6456 H kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Absolvent má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z ob ...

Predavač

News image

Absolvent učebného odboru 6460 H predavač je kvalifikovaný odborník schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode. Absolvent ovláda práce spojené so ...

Prevádzka obchodu

News image

Absolvent študijného odboru 6411 L prevádzka obchodu si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ob ...

Vlasová kozmetika

News image

Absolvent študijného odboru 6426 L vlasová kozmetika si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ka ...

Podnikanie v remeslách a službách

News image

Absolvent študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ...

Drevárska a nábytkárska výroba

News image

Absolvent študijného odboru 3347 L drevárska a nábytkárska výroba si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na ...

Spoločné stravovanie

News image

Absolvent študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na sp ...

Potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba

News image

Absolvent študijného odboru 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom ...

Poľnohospodárska výroba

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.  Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací ...

Obrábanie kovov

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací pr ...

Strojárska výroba

News image

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Podmienky pre prijatieDo 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program zá ...