RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Hlavné úlohy:

V súčinnosti s vedením školy vysvetľovať rodičom žiakov ciele odbornej, teoretickej ako i mimoškolskej výchovy. Sledovať úroveň vyučovania profilujúcich predmetov profesie a dosahovanie študijných výsledkov s osobitným zreteľom na končiaci ročník.

 V spolupráci s vedením SOŠ OaS vynaložiť úsilie, aby vzťah medzi pedagogickým kolektívom a RRZ bol korektný, vybudovaný na vzájomnej dôvere a aby podnety rodičov na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zodpovedne skúmané a podľa daných okolností a možností akceptované.

 Sústavne vynakladať úsilie aby potreby vedenia SOŠ OaS, pripomienky voči žiakom boli rodičom žiakov starostlivo vysvetľované a aby sa k tomu vo zvýšenej miere využívali formy besedy a pohovor na triednych schôdzach v súčinnosti s triednym učiteľom.

 Pravidelne sledovať a hodnotiť stav a podmienky pre kvalitný vyučovací proces a výchovný proces. Upozorňovať vedenie SOŠ OaS na prípadné závažné nedostatky s cieľom prispieť k lepším študijným výsledkom u žiakov.

 Poskytovať vedeniu SOŠ OaS finančnú pomoc z fondu RRZ v rámci daných možností, najmä pri zabezpečovaní mimoriadnych spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.

 Podľa potreby spolupracovať s vedením SOŠ OaS pri poriadaní rôznych akcií a súťaží, uskutočňovaných v rámci záujmových činností.

 Zúčastňovať sa prostredníctvom poverených členov výboru RRZ spoločne s vedením SOŠ OaS na individuálnych pohovoroch s rodičmi trvale problémových žiakov, ktorí svojím zlým príkladom negatívne ovplyvňujú ostatných spolužiakov.
Triedni dôverníci RRZ


  I.AW   p. Silvia Piskláková
  I.BW   p. Jiří Hotový
  I.CW   p. Slávka Skovajsová
  I.ET   p. Jana Gajdošechová
  I.FT   p. Jaroslav Uhlík
  I.KT   p. Lukáš Gorek
II.AW p. Jaroslav Černý
  II.HA   p. Michalec Vladimír
II.ET p. Jarmila Chrapová
II.FT p. Miroslav Kolník
  II.GT   p. Milan Pyšný
III.AW p. Silvia Piskláková
  III.HA   p. Denisa Kopčanová
III.ET p. Lucia Petrgalovičová
III.FT p. Anton Černý
  III.GW   p. Eva Kršáková
IV.AW p. Zlatica Močková
IV.CW p. Iveta Konopová
  IV.HA   p. Jana Kováčiková
  IV.GT   p. Roman Jurík
V.HA p. Július Szekfü

p. Peter Hrnčár, III.AW, predseda RRZ