Predmetová komisia - cudzie jazyky

Vzdelávacia oblasť: Človek a komunikácia
„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom."

 

 
 
 
 
8 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
PaedDr. Viktória BELIČKOVÁ
anglický jazyk
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
Mgr. Dana DURCOVÁ
nemecký jazyk
Ing. Darina JARÁBKOVÁ
anglický jazyk
garant e-Twinningových projektov
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
PhDr. Viera PÉTEROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, ruský jazyk
garant Olympiády v ruskom jazyku, vedenie školskej kroniky
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
anglický jazyk
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
aktualizácia www stránky školy, školský časopis, t.č. materská dovolenka