Predmetová komisia - informatika a prírodovedné predmety
8 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
Ing. Daniel ATALOVIČ
odborné ekonomické predmety
sklad učebníc
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
predseda PK cudzích jazykov, garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
Ing. Pavol GESTINGER
informatika
predseda PK informatiky a prírodovedných predmetov, správca počítačovej siete, správca informačného systému aScAgenda, správca www stránky školy, multimediálny archív školy, program DOFE - školiteľ a hodnotiteľ
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety, náboženská výchova
predseda PK odborných predmetov strojárskych a drevárskych, garant Biblickej olympiády
Ing. Roman KUCHARÍK
odborné poľnohospodárske predmety
Ing. Daniela MOCKOVÁ
informatika
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov, aktualizácia www stránky školy
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
chémia, biológia, odborné predmety odboru kaderník a obchodný pracovník
koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, program DOFE - vedúca
Mgr. Renáta ZÁHOROVÁ
informatika, matematika
koordinátorka súťaží „Najlepší študent SOŠ“, Matematický klokan a Expert