Predmetová komisia - informatika a prírodovedné predmety
8 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
Ing. Daniel ATALOVIČ
odborné ekonomické predmety
koordinátor súťaže Mladý účtovník, sklad učebníc
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
Ing. Pavol GESTINGER
informatika
predseda PK informatiky a prírodovedných predmetov, správca počítačovej siete, správca informačného systému aScAgenda, správca www stránky školy, multimediálny archív školy
Ing. Ján HARGAŠ, PhD.
informatika
riaditeľ školy
Mgr. Emília JAKUBCOVÁ
matematika, fyzika
výchovná poradkyňa, koordinátorka súťaže „Najlepší študent SOŠ“
Ing. Daniela MOCKOVÁ
informatika
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov, aktualizácia www stránky školy
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
chémia, biológia, odborné predmety odboru kaderník, kozmetik a vlasová kozmetika
predseda PK odborných predmetov služieb, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
Mgr. Renáta ZÁHOROVÁ
informatika, matematika
koordinátor súťaží Matematický klokan a Expert