RADA ŠKOLY


Rada školy pri SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom je iniciatívnym a poradne samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

 Členovia rady školy pri SOŠ OaS Nové Mesto nad Váhom:


 

Mgr. Ivana Sevaldová predseda rady školy pri SOŠ OaS, zástupca nepedagogických zamestnancov školy
Ing. Jozef Trstenský delegovaný zástupca – poslanec zastupiteľstva TSK
Ing. Anna Halinárová delegovaná zástupkyňa – poslankyňa zastupiteľstva TSK
PhDr. Kvetoslava Hejbalová delegovaná zástupkyňa – poslankyňa zastupiteľstva TSK
Mgr. Dušan Bublavý delegovaný zástupca – poslanec zastupiteľstva TSK
Ing. Vlasta Samulová zástupca pedagogických zamestnancov školy
Ing. Ivana Šimovcová zástupca pedagogických zamestnancov školy
p. Radoslava Papalová zástupca rodičov
p. Juraj Adamovič zástupca rodičov
p. Peter Hrnčár zástupca rodičov
Roman Baláž zástupca študentov školy