Predmetová komisia - všeobecnovzdelávacie predmety
8 Užívateľ(ia):

Titukl, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
PaedDr. Zdenka ANDRÉZIOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
školský časopis, garant Olympiády ľudských práv
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
Mgr. Silvia ĎURIŠOVÁ
telesná a športová výchova
garant športových súťaží
PaedDr. Ing. Martin HIBKÝ, PhD.
odborné drevárske predmety, náboženská výchova
garant Biblickej olympiády
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
Mgr. Jozef ŘIHA
telesná a športová výchova
garant športových súťaží
Mgr. Katarína ZEMKOVÁ
etická výchova, sociálna komunikácia, t.č. materská dovolenka
školský psychológ
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
aktualizácia www stránky školy, školský časopis