Pedagogický zbor - všeobecnovzdelávacie predmety

foto_zam

12 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti, e-mail
PaedDr. Zdenka ANDRÉZIOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
školský časopis, garant Olympiády ľudských práv
...
Mgr. Marta BEDNÁROVÁ
etická výchova, telesná a športová výchova
...
PaedDr. Viktória BELIČKOVÁ
anglický jazyk
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
...
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
predseda PK cudzích jazykov, garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
...
Mgr. Dana DURCOVÁ
nemecký jazyk
zabezpečovanie zahraničnej praxe v nemecky hovoriacich krajinách, výchovný poradca
...
Mgr. Silvia ĎURIŠOVÁ
telesná a športová výchova
garant športových súťaží
...
Ing. Darina JARÁBKOVÁ
anglický jazyk
garant e-Twinningových projektov, koordinátor projektov Erasmus+
...
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
...
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
...
Mgr. Renáta ZÁHOROVÁ
informatika, matematika
koordinátorka súťaží „Najlepší študent SOŠ“, Matematický klokan a Expert
...
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
aktualizácia www stránky školy, školský časopis
...