Pedagogický zbor - všeobecnovzdelávacie predmety

foto_zam

14 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti, e-mail
PaedDr. Zdenka ANDRÉZIOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
školský časopis, garant Olympiády ľudských práv
...
PaedDr. Viktória BELIČKOVÁ
anglický jazyk
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
...
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
...
Mgr. Dana DURCOVÁ
nemecký jazyk
...
Mgr. Emília JAKUBCOVÁ
matematika, fyzika
výchovná poradkyňa, koordinátorka súťaže „Najlepší študent SOŠ“
...
Ing. Darina JARÁBKOVÁ
anglický jazyk
garant e-Twinningových projektov
...
Mgr. Denisa Mlyneková
etická výchova
školský špeciálny pedagóg
...
Mgr. Miroslav OSTROVSKÝ
telesná a športová výchova
garant herných súťaží
...
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
...
PhDr. Viera PÉTEROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, ruský jazyk
garant Olympiády v ruskom jazyku, vedenie školskej kroniky
...
Mgr. Jozef ŘIHA
telesná a športová výchova
garant atletických súťaží, garant herných súťaží
...
Mgr. Janka ŠTYRIAKOVÁ
anglický jazyk
...
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
aktualizácia www stránky školy, školský časopis, t.č. materská dovolenka
...