Pedagogický zbor - všeobecnovzdelávacie predmety

foto_zam

11 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti, e-mail
PaedDr. Zdenka ANDRÉZIOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
školský časopis, garant Olympiády ľudských práv
...
PaedDr. Viktória BELIČKOVÁ
anglický jazyk
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov
...
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
...
RNDr. Kvetoslava CIMBAĽÁKOVÁ
anglický jazyk, chémia, fyzika
garant Olympiády v anglickom jazyku, koordinátor pre environmentálnu výchovu
...
Mgr. Emília JAKUBCOVÁ
matematika, fyzika
výchovná poradkyňa, koordinátorka súťaže „Najlepší študent SOŠ“
...
Ing. Darina JARÁBKOVÁ
anglický jazyk
garant e-Twinningových projektov
...
Mgr. Miroslav OSTROVSKÝ
telesná a športová výchova
garant herných súťaží
...
Mgr. Beáta PAULENOVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
garant Olympiády v nemeckom jazyku, registrácia mimoškolských činností, kultúrne podujatia pre zamestnancov školy
...
PhDr. Viera PÉTEROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, ruský jazyk
garant Olympiády v ruskom jazyku, vedenie školskej kroniky
...
Mgr. Jozef ŘIHA
telesná a športová výchova
garant atletických súťaží, garant herných súťaží
...
Mgr. Petra ŽUCHOVÁ
občianska náuka, ruský jazyk
aktualizácia www stránky školy, školský časopis, t.č. materská dovolenka
...