Strojárska výroba

min_strojarska_vyroba

V budúcom školskom roku tento odbor neotvárame.

Učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá.

Podmienky pre prijatie
Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

 

Poskytnutý stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške

Charakteristika odboru
Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v strojárskych podnikoch a v opravárenských prevádzkach - jednoduché práce pri výrobe a úprave strojových súčiastok, montáž a demontáž jednoduchých strojových súčiastok a celkov, kontrola akosti materiálu a rozmerov výrobkov, skúšky funkcie jednoduchých dielcov, výrobkov a zariadení.

Možnosti ďalšieho štúdia
Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania (ukončenie 9. ročníka základnej školy sa môže uskutočniť doplnkovým kurzom).