Poľnohospodárska výroba

min_pvUčebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. 

Podmienky pre prijatie
Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.

Poskytnutý stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške

Charakteristika odboru
Odborná príprava pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v poľnohospodárstve a vo sfére služieb na vidieku - manuálne činnosti pri technologických postupoch pestovania rastlín, drevín a v chovoch hospodárskych zvierat a zveriny a pomocné služby v oblasti rozvoja vidieka a komunálnych služieb.

Možnosti ďalšieho štúdia
Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania (ukončenie 9. ročníka základnej školy sa môže uskutočniť doplnkovým kurzom).