Vzdelávanie pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti

minPosledný augustový týždeň bol pre učiteľov našej školy už pracovným. Okrem všestrannej prípravy na nový školský rok sa niesol aj v znamení finančného vzdelávania.

V dňoch 30. a 31. 8. 2017 (streda a štvrtok) v projekte Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, na ktorý škola získala finančný grant z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, získavali a rozširovali si svoje kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti.

Líderkou školenia bola pani Alexandra Jakubová, lektor mäkkých zručností a kouč z firmy TAYLLOR & COX Slovensko, Bratislava. Pani Jakubová sa okrem finančnej gramotnosti špecializuje na manažérsku komunikáciu, leadership, negociáciu, marketing, podporu predaja a predaj, ovláda metodiku PRINCE2® a MoR®, čo sa vo výsledku školenia ukázalo ako zaujímavé a mimoriadne efektívne.

Počas týchto dvoch dní sa vyučujúci zorientovali v problematike nového Národného štandardu finančnej gramotnosti - verzia 1.2. Pani Jakubová pri výklade aktívne využívala prezentáciu, ktorú každý účastník dostal aj vo vytlačenej verzii ako pomôcku pre seba i žiakov na vyučovaní. Súčasťou študijného materiálu je aj metodika, úlohy hry, aktivity a užitočné kontakty i odkazy na webové stránky, zamerané na rôzne aspekty finančnej gramotnosti.

Školiaci seminár bol rozvrhnutý do štyroch hodín s pätnásťminútovou prestávkou. Lektorka využívala viaceré formy a metódy práce vrátane heuristickej metódy, intenzívne zapájala do problematiky poslucháčov a konštruktívne spájala teóriu s praxou.

Na záver seminára dostali školiaci sa Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu.

Nadobudnuté poznatky, vedomosti, zručnosti a kompetencie môžu naši učitelia najbližšie využiť pri príprave a priebehu Dňa gramotnosti, ktorý sa bude konať na našej škole dňa 8. septembra t.r. a, prirodzene, počas celého školského roka v práci so žiakmi v triedach i na odborných exkurziách.

Ing. Ivana Šimovcová
tútor vzdelávania a programu