Slávnostné ukončenie školského roka

minsme absolvovali 30. júna v uvoľnenej a priateľskej nálade. Tradične, pred ôsmou hodinou rannou, sme sa zišli na školskom dvore a vypočuli si príhovor riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, PhD. Po štátnej hymne sa všetkým prítomným prihovoril a vo vzájomnej kontinuite zhodnotil všetky aspekty práce a činnosti školy ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie. Podčiarkol pozitíva a úspechy, ale nezabudol upozorniť ani na niektoré pretrvávajúce nedostatky a zlyhania, kumulujúce sa najmä v oblasti správania sa časti nášho žiactva.

S potešením však ocenil, vyzdvihol a odmenil tých najlepších. Jednotlivci, tímy i triedne kolektívy, ktoré sa pod vedením svojich pedagógov počas celého školského roka 2016 - 2017 zúčastňovali tematicky aj organizačne rôznorodých aktivít a súťaží, si z jeho rúk prevzali hodnotné knihy (podľa vlastného výberu) i menšiu finančnú odmenu. Riaditeľ školy všetkým poďakoval za vzornú reprezentáciu školy, angažovanie sa a výborné študijné výsledky, ktoré si vyžadovali od všetkých zainteresovaných vysokú mieru osobného vkladu pri realizácii objektívne daných cieľov, ale aj interných ambícií našej strednej odbornej školy.

Na záver všetkým prítomným pedagógom, zamestnancom školy, študentom i žiakom zaželal krásne leto, veľa jedinečných zážitkov, a predovšetkým zaslúžený oddych na načerpanie nových síl, energie a entuziazmu do ďalšej spoločnej práce.

 

PaedDr. Zdenka Andréziová

PK všeobecnovzdelávacích predmetov