Poďakovanie riaditeľovi školy za dlhoročnú obetavú prácu

min

Dňa 8. júla 2022 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie všetkých zamestnancov školy. Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA, ktorý manažoval SOŠ obchodu a služieb 28 rokov, ukončil svoje pôsobenie v tejto funkcii. Zapísal sa nezmazateľnou stopou do histórie školy, bol súčasťou jej života niekoľko desaťročí a nemalou zásluhou prispel k tomu, aby sa stala miestom pre tvorivú prácu, štúdium i osobný rozvoj všetkých zainteresovaných. Zamestnanci školy sa s ním v tento deň prišli rozlúčiť a poďakovať mu za jeho celoživotnú prácu.

Doterajší riaditeľ funkciu symbolicky odovzdal svojej nástupkyni Ing. Oľge Ilenčíkovej. Menovacím dekrétom ju do funkcie riaditeľky školy uviedol vedúci odboru školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.  Richard  Hančin,  PhD. V novej pracovnej pozícii jej zaželal dobrý štart, správne rozhodnutia a veľa úspechov pri riadení školy.

Ďakujeme, pán riaditeľ, za Vašu dlhoročnú obetavú prácu a do ďalších rokov želáme veľa zdravia, šťastia, radosti a elánu!

Kolektív pracovníkov školy