Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

minOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov  stredných škôl. Jej poslaním je upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Školské kolo olympiády zo SJL sa konalo na našej škole dňa 3. 12. 2019. Študenti súťažili v dvoch kategóriách a zadania pozostávali z dvoch častí – písomnej a ústnej. Písomná časť bola tvorená z didaktického testu. V ústnej časti si súťažiaci pripravili a predniesli rečnícky prejav na tému: „Čo by presvedčilo ľudí, aby uprednostnili vlakovú či autobusovú prepravu pred osobnými automobilmi?“ Žiaci museli využiť znaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.Všetkým súťažiacim patrí za účasť vďaka a výsledky olympiády sú nasledovné:

  1. Petra Blahutová, III.BW, študijný odbor hotelová akadémia
  2. Kristína Pekníková, II.BW, študijný odbor hotelová akadémia
  3. Petra Čechvalová, II. AW, študijný odbor obchodná akadémia

 

Mgr. Jarmila Čásarová, Mgr. Beáta Paulenová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov