VÍZIA NAŠEJ STREDNEJ ŠKOLY NA ROKY 2015 – 2019


vychádza z princípu širokej koexistencie a aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných partnerov, skupín, spoločenstiev, komunít a inštitúcií naprieč spoločenským spektrom nášho mesta, regiónu. Cieľom takto chápaných vzťahov je poskytovať klientom (žiakom, študentom) kvalitné vzdelanie a odborné zručnosti v študijných a učebných odboroch, aby boli čo najlepšie pripravení na konkurenčný trh a život v našom čoraz zložitejšom svete.

I. CIELE
 1. Zmeniť myslenie klientov, naučiť ich učiť sa učiť a uvažovať v súvislostiach.
 2. Zamerať sa na vzťahy a procesy vo výchovno-vzdelávacej práci, ktorých výsledkom bude racionálne vyzretá, sebavedomá a empatická osobnosť, so silným vnútorným prežívaním a charakterom, schopná sa sama o seba postarať.
 3. Výučbu cielene humanizovať, aby princípy humanity, sociálnej spolupatričnosti a sociálneho cítenia boli súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.
Na dosiahnutie týchto cieľov zaviesť do činnosti školy TQM = komplexné manažérstvo kvality, čo prakticky znamená:
 • prechod na vnútorný systém riadenia kontroly,
 • vytvorenie novej školskej kultúry a spätnej väzby učiteľ – klient (žiak, študent) na vyššej kvalitatívnej úrovni,
 • trvalé zlepšovanie sa,
 • orientovanie sa na zákazníka, klienta, na systematickú prácu v rámci vzťahu žiak – učiteľ – rodič – zamestnávateľ. Spolupráca bude transparentná, zrozumiteľná, vychádzajúca z vopred daných pravidiel,
 • orientovanie sa na vyučovací proces s cieľom zlepšovať prostredie a dosahovať tak vyššiu kvalitu vzdelania klientov (žiakov, študentov) rozhodujúce nie je množstvo informácií, ale ich kvalita a celospoločenské využitie,
 • uplatňovanie princípu vodcovstva (rozhodujúca je úloha manažmentu školy - jeho vízia – prioritou sa stáva zvyšovanie počítačovej gramotnosti a jazykových kompetencií zamestnancov,
 • motivovanie a zapájanie všetkých zamestnancov do zvyšovania kvality svojej práce, presvedčenie, že len kvalita je stratégia prežitia,
 • cielene rozvíjať pozitívne medziľudské vzťahy vrátane riešenia konfliktných situácií.
II. DÔVOD
 1. Svet okolo nás sa neustále mení, inovácie si vyžadujú zmeny, celoživotné profesie sú minulosťou.
 2. Trh si vyžaduje schopnosť prispôsobiť sa, tímovo pracovať, komunikovať, riešiť problémy, tvoriť, rozhodovať sa, kriticky a samostatne myslieť, učiť sa učiť.
 3. Poslaním školy je vybaviť klienta kompetenciami a pripraviť ho na praktický život vrátane schopnosti reflektovať sociálne rozdiely, komplikovanosť sociálnych procesov a naučiť ho k nim zodpovedne pristupovať a zvládať ich.
 4. Zachovanie si schopnosti byť konkurencieschopný a poskytovať dlhodobo kvalitné vzdelávanie za prijateľné finančné náklady.
 5. Mení sa doterajšia funkcia a postavenie učiteľa, od odovzdávania informácií prechádza na organizovanie možností výučby, stáva sa partnerom klienta (žiaka, študenta) vo vyučovacom procese.
 6. Nové tisícročie si vyžaduje nové metódy výchovy a vyučovania.
 7. Vzdelaný človek je skutočným bohatstvom spoločnosti.
 8. Spoločnosť budúcnosti bude učiaca sa spoločnosť.
III. CESTA
 1. Celoživotné vzdelávanie si vyžaduje racionálny prístup k učeniu sa.
 2. Hlavným cieľom školy musí byť dôraz na aktívny a zosobnený záujem klienta  učiť sa, komplexný rozvoj jeho osobnosti – vedomostí, schopností, zručností, kľúčových kompetencií, ktoré bude môcť dlhodobo využívať na trhu práce.
 3. Kvalitu určuje zákazník, z čoho vyplýva, že mu ju treba poskytovať v tej najvyššej úrovni – službe.
 4. Škola bude vo všetkých oblastiach činnosti vychádzať z faktu, že 21. storočie je storočím informačnej spoločnosti, v ktorej sa mení funkcia a poslanie školy, tá sa stáva poskytovateľom verejnej služby (žiak – rodič – zamestnávateľ). Výsledkom poskytovanej služby je vzdelanie a humanizácia človeka.
 5. Škola bude podporovať aj emocionálny rozvoj - prežívanie osobnosti mladého človeka. Využije na to nielen pedagogický proces, ale aj svoju podporu a participáciu na projektoch a aktivitách spojených s osvetou a charitatívnou sociálnou činnosťou.
 6. Osvojiť si postoj, že TQM nie sú smernice, zákazy a príkazy, ale filozofia myslenia a práce.
 7. Metódy na dosiahnutie uvedených cieľov budú rozpracované v strategickom pláne školy.

 

podpis

Ing. Ján Hargaš, PhD. - riaditeľ SOŠ OaS