Biochemik

Absolvent učebného odboru  2987 H 01 biochemik - mliekarská výroba je kvalifikovaný prevádzkový pracovník v potravinárstve, schopný posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, v súlade s predpísanými technológiami obsluhovať stroje a zariadenia na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho odvetvia výroby k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi.


Forma výchovy a
vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia
3 roky

Poskytnutý stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o záverečnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich expedícií a ďalších službách a môže sa uplatniť aj v samostatnom podnikaní pri spracovaní mlieka, výrobe mliečnych výrobkov, masla, syrov, tvarohu, jogurtov.

Možnosti ďalšieho štúdia
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov. Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.