Pracovník marketingu

min_pmAbsolvent študijného odboru 6405 K pracovník marketingu je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom. Je schopný vykonávať práce súvisiace i s riadením a organizovaním. Pozná sortiment, vlastnosti výrobkov, spôsob výroby, odbytu, obchodu a služieb. Dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu. Vie využívať výsledky prieskumu trhu. Ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu, využitie informačných technológií a základy účtovnej evidencie.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie ako odborný ekonomický pracovník v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách v rôznych pozíciách, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie (komunikácia s dodávateľmi, riešenie objednávok, reklamácií, prepravy; komunikácia s colnou deklaráciou, príprava marketingových a propagačných materiálov; komunikácia s reklamnými spoločnosťami; grafická úprava a spracovanie propagačných materiálov; pravidelná príprava reklamných akcií za účelom zvyšovania odbytu; riadenie a príprava online kampaní; starostlivosť o webovú stránku a e-shop; príprava a organizovanie prieskumu a analýz trhu; starostlivosť o databázu obchodných partnerov; zabezpečovanie efektívneho marketingu s orientáciou všetkých úsekov na trh a pod.)

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.