SLOVO RIADITEĽA


Vyučovanie má srdce zušľachtiť,
myseľ osvietiť,
človeka do života pripraviť. 
                              Ľ. Štúr 

 

riaditel

Ľudská pamäť je výnimočný dar. Bez pamäti sme ako bez minulosti. Je to dar, ktorý nám umožňuje obzrieť sa, a zároveň nám pomáha posunúť sa vpred.

Dejiny školy, to je kronika udalostí, možností, príležitostí, osudov, nádejí i sklamaní tých, ktorí boli svedkami i aktérmi jej pohybu v dynamických etapách vlastného vývoja.

Tento rok si naša Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom pripomína sté výročie svojho vzniku. Áno, aj školy majú svoje jubileá a je dobré na ne nezabúdať. Sto rokov je pre nás, ktorí sme s ňou aktuálne spojení, dobrou príležitosťou na rekapituláciu a hodnotenie. Je to čas, ktorý poskytuje príležitosť na premýšľanie o minulosti i našej súčasnosti so zreteľom na potreby a formovanie našej budúcnosti.

Naša Stredná odborná škola obchodu a služieb patrí medzi najstaršie školy na Považí. Vždy sa orientovala na praktické potreby ľudí, ktorí žili v tomto regióne. Spájala a spája praktické zručnosti a kompetencie s potrebami všeobecného vzdelania a rozvoja inteligencie svojich klientov. Je potvrdením toho, ako veľmi súvisí vzdelanie a školstvo so životom, ako kvalifikovaná príprava na povolanie, remeslo či živnosť uľahčuje jednotlivcom i rodinám ich život a začleňovanie sa do stále zložitejších spoločenských vzťahov.

Za všetky tie roky sa naša škola zapísala do života nielen desaťtisícov svojich študentov, ale aj stoviek pedagógov, majstrov odbornej výučby či zamestnancov.

K výročiam a jubileám neodmysliteľne patria aj želania a priania do budúcnosti. Ja ako riaditeľ školy v mene svojom i v mene všetkých zamestnancov, žiakov a študentov chcem popriať našej škole ešte dlhú a úspešnú cestu. Dôležité predpoklady sú na to vytvorené. Konštantným cieľom by naďalej malo zostať dosahovanie a udržiavanie si porovnateľnosti a merateľnosti školy ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie v národnom i únijnom kontexte.

Poprajme spoločne našej škole, aby v horizonte ďalších desaťročí napredovala a stále viac sa stávala miestom pre tvorivú prácu, štúdium aj osobný rozvoj v duchu hesla

Vivat crescat, floreat nostra alma mater!

podpis 
 Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA – riaditeľ SOŠ OaS