KAM KRÁČA NAŠA ŠKOLA


Vyučovanie má srdce zušľachtiť,
myseľ osvietiť,
človeka do života pripraviť. 
                              Ľ. Štúr 

 

riaditel Hoci od autora tejto múdrej myšlienky nás delí viac ako storočie, som presvedčený, že o  jej aktuálnosti nemožno pochybovať ani dnes.

O  to viac, keď problematika kvality vzdelávania, kvality školy, kvality vyučovacieho procesu sa čoraz viac dostáva do povedomia nielen tých, ktorých sa bezprostredne týka, teda učiteľov a  ich žiakov, ale i rodičov, budúcich zamestnávateľov žiakov a  ostatnej širokej verejnosti.

Veľkosť národa nespočíva v  jeho početnosti ale v  jeho odvahe prekročiť svoj vlastný tieň, v  odvahe nezľaknúť sa veľkých cieľov.

Bohatstvo národa nespočíva v  jeho ekonomickej sile, ale v  pripravenosti mladej generácie na budúcnosť. Každodenný život nás presviedča, že najlepšou obranou voči neúspechu, nezamestnanosti,  chudobe či biede je vzdelanie.

Z  takéhoto poňatia vzdelávania vychádza i  naša škola – Stredná odborná škola. Keď sa obzrieme na obdobie posledných 15 rokov života našej školy, musíme konštatovať, že je to škola, ktorá je neustále v  pohybe, ktorá prechádza transformáciami a  zmenami.

Z  nich najvýraznejšie bolo zlúčenie pôvodného SOU elektrotechnického so SOU strojárskym v  roku 1996, neskôr v  roku 2001 v  dôsledku potrieb spoločnosti a  regiónu sa združila s  OA a  vytvorila sa ZSŠ OaS. Touto poslednou zmenou sa škola vyprofilovala na poskytovanie odborných profesií v  oblasti obchodu a  služieb.

Čomu zodpovedajú i študijné a  učebné odbory, ktoré škola má. Najnovší názov Stredná odborná škola od roku 2008 už len potvrdzuje orientáciu školy na odborné vzdelávanie. Adaptácia na nový typ školy, požiadavky kladené na školu dneška, si vyžiadali nielen organizačné zmeny, ale aj zmeny v  myslení a  v  štýle práce pedagógov,   žiakov, ako i  všetkých zamestnancov školy.

Za jednu z  najdôležitejších zmien pokladám našu snahu zmeniť prístup k  vzdelávaniu tak, aby v  popredí záujmu učiteľa i  žiaka bol rozvoj osobnosti žiaka, jeho príprava na život v  demokratickej a humánnej  spoločnosti a  najmä príprava na jeho pracovné a  spoločenské uplatnenie. Naším prvoradým cieľom je nielen poznať potreby, želania našich zákazníkov – žiakov, rodičov, potenciálnych zamestnávateľov, ale najmä tieto potreby dostať do reálnej podoby.

O  to viac nás k  tomu zaväzuje i  skutočnosť, že za posledných 10 rokov brány našej školy opustilo 2 544 absolventov. Nie je to zanedbateľné číslo, najmä keď si uvedomíme, že i  títo ľudia ovplyvňujú chod našej spoločnosti, regiónu a podieľajú sa na jej rozvoji. A  to nás zaväzuje. Neustále pracovať na sebe, zdokonaľovať svoju prácu, usilovať sa sprostredkovať našim žiakom nové myslenie, nový prístup k  učeniu, nový pohľad na život a najmä naučiť ich sa učiť.

Reagovaním na požiadavky dneška sme vykročili v  našej škole na cestu zmien a  budovania TQM – komplexného manažérstva kvality. Uvedomujeme si, že to nie je práve ľahká cesta. Vyžaduje nové myslenie, zmeny v  prístupe k  vyučovaciemu procesu, k  žiakom, sústavné a  systematické vzdelávanie a  zlepšovanie sa s  cieľom, aby žiaci pochopili význam a  zmysel vzdelávania.

Určite sa to nestane zo dňa na deň, určite bude k  tomu potrebná i  osobná zainteresovanosť, obetavosť učiteľov a  všetkých zamestnancov školy. Inej cesty však niet.

Urobíme všetko pre to, aby naši žiaci nielen úspešne zvládli učivo klasických a  odborných predmetov, ktoré profilujú našu školu, ale aby boli pripravení aj svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti – svoje kvality úspešne „ predať “ a  tak naplniť očakávania svoje, svojich rodičov i  celej spoločnosti.  A  o  to predsa v  celej našej práci a  snažení predovšetkým ide.

podpis 
 Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA – riaditeľ SOŠ OaS