Predmetová komisia - služby
12 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
garant súťaže Spracovanie informácií na PC, pokladníčka RZ
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
odborné ekonomické predmety
registrácia kultúrnych preukazov, zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, školská knižnica
MVDr. Alena KELEŠIOVÁ
technológia prípravy potravín, potraviny a výživa, náuka o nápojoch
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
chémia, biológia, odborné predmety odboru kaderník, kozmetik a vlasová kozmetika
predseda PK odborných predmetov služieb, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
Ing. Jana PODPEROVÁ
odborné ekonomické predmety
poistenie žiakov školy
Ing. Ján RAGAN
odborné predmety - čašník, servírka, hostinský, hostinská
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
odborné predmety - čašník, servírka, hostinský, hostinská
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
predseda PK ekonomiky, zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, garant súťaže SOČ, turisticko-poznávacie podujatia pre zamestnancov školy
Ing. Elena TARANOVÁ
odborné ekonomické predmety, administratíva a korešpondencia
Mgr. Katarína ZEMKOVÁ
etická výchova, sociálna komunikácia, t.č. materská dovolenka
školský psychológ