Predmetová komisia - služby
11 Užívateľ(ia):

Titul, meno, priezvisko Predmety, ktoré vyučuje Iné činnosti
Mgr. Jarmila ČÁSAROVÁ
slovenský jazyk a literatúra, dejepis
predseda PK spoločenskovedných predmetov, garant Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre, školské rozhlasové vysielanie
Ing. Miriam FEDÁKOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
pokladníčka RZ
Ing. Dana HRADILEKOVÁ
odborné ekonomické predmety
registrácia kultúrnych preukazov, koordinátorka, vedúca, školiteľka a hodnotiteľka programu DOFE, zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
Ing. Oľga ILENČÍKOVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, školská knižnica
Mgr. Nadežda MUTHOVÁ
chémia, biológia, odborné predmety odboru kaderník a obchodný pracovník
predseda PK odborných predmetov služieb, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, program DOFE - vedúca
Ing. Jana PODPEROVÁ
odborné ekonomické predmety
zabezpečovanie odbornej praxe odboru podnikanie v remeslách a službách
Ing. Ján RAGAN
odborné gastronomické predmety
predseda PK gastronómie, garant súťaží a kurzov v odbore hotelová akadémia
Ing. Jana ŠEBESTOVÁ
odborné gastronomické predmety
Ing. Ivana ŠIMOVCOVÁ
administratíva a korešpondencia, odborné ekonomické predmety
predseda PK ekonomiky, zabezpečovanie odbornej praxe odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, garant súťaže SOČ, turisticko-poznávacie podujatia pre zamestnancov školy, garant finančnej gramotnosti v škole
Ing. Elena TARANOVÁ
odborné ekonomické predmety, administratíva a korešpondencia
Mgr. Katarína ZEMKOVÁ
etická výchova, sociálna komunikácia, t.č. materská dovolenka
školský psychológ