Vlasová kozmetika

min_vlasova_kozmetika

Absolvent študijného odboru 6426 L vlasová kozmetika si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na kadernícke služby. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik v oblasti osobných služieb.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolvent

 • sa dokáže vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku,
 • pozná kultivovaný prejav v písomnej i ústnej forme komunikácii,
 • získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine,
 • získa schopnosť aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce,
 • získa schopnosť prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných,
 • pozná základné ekonomické pojmy a kategórie, nástroje a zákonitosti fungovania ekonomických zákonov,
 • pozná podstatu a princípy výrobného a obchodného podniku a podnikateľskej činnosti,
 • pozná základné metódy dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie,
 • pozná podstatu a princípy finančného hospodárenia podniku,
 • pozná základy finančnej analýzy,
 • pozná základy účtovania v sústave podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva,
 • pracuje s informačnou a výpočtovou technikou,
 • pozná základné predpisy, ustanoveniach obchodného, živnostenského, občianskeho a pracovného práva,
 • pozná technologické postupy vo svojom odbore, charakterizuje zásady osobnej aj prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • používa odbornú terminológiu,
 • charakterizuje zloženie materiálov, ich vlastnosti a kvalitu,
 • pozná určenie materiálov s ohľadom na zdravie, ich pôsobenie na pokožku, bezpečnú manipuláciu s materiálmi, vie vymenovať strojové a technické vybavenie a zariadenie prevádzok,
 • vie charakterizovať správny životný štýl človeka,pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s hygienickými a všeobecnými predpismi daných pre kadernícke prevádzky,
 • vie použiť správne technologické postupy práce, aplikovať vhodné prípravky, pracovať s prístrojovou technikou,
 • vie vykonať bežnú údržbu pracovných prostriedkov, ktoré používa,
 • vie pracovať s registračnou pokladňou, vykonať pracovné činnosti tak, aby nenarušil životné prostredie, vykonať objednanie, preberanie a výdaj tovaru,
 • vie použiť nadštandardné vybavenie prevádzok,
 • vie vykonať náročnú účesovú tvorbu s využitím vlasových doplnkov,
 • vie vykonať povrchové čistenie pleti, vykonať peeling,  vykonať typológiu pleti, aplikovať pleťové masky a krémy podľa typu pleti, vykonať dekoratívne líčenie,
 • vie zvoliť vhodnú techniku predlžovania a zahusťovania vlasov.  

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v oblasti kaderníctva a kozmetiky v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne (v kaderníckych a kozmetických salónoch, menších firmách, v živnostenských zariadeniach, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch ako aj v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami a v ďalších činnostiach súvisiacich s osobnými službami) alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.