Spoločné stravovanie

 • min_spolocne_stravovanieAbsolvent študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na spoločné stravovanie. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredne veľký podnik orientovaný na služby v spoločnom stravovaní.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške

 Absolvent 

 • sa dokáže vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku,
 • získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine,
 • získa schopnosť aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce,
 • získa schopnosť prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných,
 • pozná základné ekonomické pojmy a kategórie, nástroje a zákonitosti fungovania ekonomických zákonov,
 • pozná podstatu a princípy výrobného a obchodného podniku a podnikateľskej činnosti,
 • pozná základné metódy dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie,
 • pozná podstatu a princípy finančného hospodárenia podniku,
 • pozná základy finančnej analýzy,
 • pozná základy účtovania v sústave podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva,
 • má hospodáriť správne so surovinami, materiálom a prístrojmi a strojným zariadením, pripravovať technologicky náročné jedlá, vrátane národných, regionálnych a iných špecialít,
 • má vysvetliť postup zostavovania kalkulácií,
 • má vysvetliť hlavné zásady riadenia pracovníkov v zariadeniach spoločného stravovania a cestovného ruchu, popísať pracovné činnosti manažmentu strednej úrovne riadenia,
 • má používať výpočtovú techniku na spracovanie dát a evidenčné účely, na efektívnu hospodársku korešpondenciu a ekonomické rozbory a prognózy, uplatňovať zásady vedenia administratívy vo výrobných a odbytových strediskách,
 • má využívať marketingové princípy v praxi, aplikovať zásady marketingu v integráciách spoločenských potrieb pri zohľadnení požiadaviek podnikateľskej etiky a legislatívy,
 • vie dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • vie využívať v organizačnej a riadiacej práci a pri vedení agendy informačno-komunikačné technológie,
 • vie sa orientovať v základných právnych normách a predpisoch a uplatňovať ich v praxi, vie aplikovať základné právne normy ochrany majetku a ochrany spotrebiteľa,
 • vie vykonávať základné pracovné činnosti vo výrobných, odbytových a ubytovacích strediskách gastronomických a ubytovacích zariadení, vie používať odbornú terminológiu vo svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a zásady správania sa na pracovisku,
 • vie hodnotiť kvalitu surovín materiálov a tovaru, vykonávať základné normovanie spotreby surovín a materiálov, kalkulovať ceny, organizovať prácu v bežnej gastronomickej prevádzke a pri gastronomických akciách, zostavovať jedálne a nápojové lístky podľa gastronomických pravidiel, pripraviť pokrmy teplej a studenej kuchyne podľa receptúr,
 • vie prakticky uplatňovať techniky jednoduchej i zložitej obsluhy pri podávaní jedál a nápojov,
 • vie používať základné techniky a technológie na vytvorenie finálnych produktov a poskytnutie služieb v spoločnom stravovaní, ubytovacích službách a cestovnom ruchu, orientovať sa v novo vyvinutých technológiách, surovinách a materiáloch,
 • vie uplatňovať etické zásady komunikácie s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi. 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa
Absolvent nájde uplatnenie v oblasti spoločného stravovania v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, v hotelierstve, gastronómii, ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej úrovne (prevádzkar, šéfkuchár, šéfcukrár, hlavný čašník, majster odborného výcviku a v ďalších činnostiach súvisiacich so spoločným stravovaním) alebo sa môže uplatniť ako súkromný podnikateľ.

Možnosti ďalšieho štúdia
Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.