Potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba

Absolvent študijného odboru 2982 L 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba si počas štúdia rozširuje a prehlbuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore so zameraním na potravinárstvo - v potravinárskej chémii, potravinárskej biológii a mikrobiológii ako aj o princípoch jednotlivých procesov a operácií potravinárskych a biochemických výrob.

Absolvent je pripravovaný pre oblasť potravinárstva a služieb spojených s výživou, ochranou zdravia, hygieny a kontroly v potravinárstve, gastronómii a spoločnom stravovaní. Študijný odbor pripravuje odborníkov pre príslušné podniky, laboratóriá, orgány kontroly, hygieny a potravinárskeho dozoru, distribúcie, poradenstva a predaja potravín, ale aj pre služby spojené s výživou a príbuzné odvetvia, kde sa výživa, potravinárska chémia, biochémia využíva a aplikuje.

Forma výchovy a vzdelávania
Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium
Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia
Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolvent vie:

 • aplikovať získané vedomosti pri príprave, priebehu a kontrole výroby,
 • navrhnúť a organizovať postup výroby v závislosti od zamerania,
 • kontrolovať a riadiť technologický proces,
 • triediť výrobky podľa kvality, určiť cenovú kalkuláciu výrobku,
 • posúdiť dopad technologického procesu na životné prostredie, eliminovať negatívne vplyvy,
 • čítať technickú a technologickú dokumentáciu,
 • aplikovať princípy technologických zariadení používaných vo výrobe,
 • podľa návodu nastavovať a obsluhovať stroje, prístroje a niektoré technologické zariadenia,
 • pracovať s príslušnými surovinami, materiálmi, pomôckami, nástrojmi a strojmi,
 • používať základné metódy potravinárskej analýzy,
 • určiť chyby výrobkov, analyzovať ich príčiny, vyvodzovať závery, zabezpečiť odstránenie chýb,
 • aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce,
 • ekologické aspekty jednotlivých výrob, dodržiavať HACCP,
 • ďalej sa vzdelávať a rozširovať si poznanie v svojom odbore, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch,
 • pracovať s cudzojazyčným odborným textom, využívať ho v prax,
 • využívať IKT pri svojej práci,
 • aplikovať základné ekonomické pojmy,
 • využívať právne normy vo svojom odbore.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

Absolvent nájde uplatnenie ako kvalifikovaný pracovník v potravinárstve a súvisiacich službách, v prevádzkach a laboratóriách, ako majster, laborant, technicko-hospodársky pracovník v potravinárskom priemysle, v distribúcii a predaji potravín.

Možnosti ďalšieho štúdia

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.