logo

DUÁLNE VZDELÁVANIE

na SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Duálne vzdelávanie:

 • predstavuje spojenie teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickým vyučovaním u zamestnávateľa,
 • 50 % štúdia v škole a 50 % u zamestnávateľa,
 • žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie,
 • práca s aktuálnymi technológiami zamestnávateľa,
 • práca v tíme,
 • poskytnuté pracovné oblečenie a pomôcky,
 • vlastný príjem žiaka už na strednej škole,
 • finančný príspevok na stravu, popr. na cestovné a ubytovanie,
 • plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce,
 • možnosť získania pracovného miesta.

Ako sa prihlásiť ?

 1. Vyplniť on-line prihlášku (žiadosť o duálne vzdelávanie) alebo zatelefonovať na kontaktné číslo firmy - zamestnávateľa (február).
 2. Zamestnávateľ žiadateľa pozve na ústne výberové konanie, pohovor  (marec).
 3. Zamestnávateľ vybraným uchádzačom vydá Potvrdenie o zabezpečení duálneho  vzdelávania (marec - apríl).
 4. Potvrdenie spolu s prihláškou na štúdium zaslať na školu (do 20. apríla).
 5. Škola výsledok prijímacieho konania v systéme duálneho vzdelávania určí samostatným zoznamom – Rozhodnutie o prijatí žiaka na strednú školu (máj).
 6. Uzatvorenie Učebnej zmluvy zákonného zástupcu žiaka, resp. žiaka so zamestnávateľom (do 31. augusta). Zamestnávateľ (poskytovateľ praktického vyučovania) môže uzatvoriť učebnú zmluvu v šk. roku, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka najneskôr do 31. januára príslušného školského roka.

Zmluvní zamestnávatelia v školskom roku 2020/2021 a počet žiakov, ktorí sa v systéme duálneho vzdelávania môžu vzdelávať v odbore 6442 K obchodný pracovník:

 • Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava - 2 žiaci
 • Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1E, 821 02  Bratislava  - 2 žiaci
 • dm drogerie markt, s. r. o., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava - 3 žiaci

Zmluvní zamestnávatelia v školskom roku 2020/2021 a počet žiakov, ktorí sa v systéme duálneho vzdelávania môžu vzdelávať v odbore 6323 K hotelová akadémia:

 • Morghan spol., s. r. o., Bradáčova  254/10, 907 01  Myjava - 4 žiaci
 • HOTEL LIPA Slovakia, s. r. o., Husitská 5, 916 01  Stará Turá  - 4 žiaci

Zmluvní zamestnávatelia v školskom roku 2020/2021 a počet žiakov, ktorí sa v systéme duálneho vzdelávania môžu vzdelávať v odbore 6317 M obchodná akadémia:

 • Svadovný salón ELLIE - Ing. Marta Adamíková Kubánová, Holubyho  2, 915 01  Nové Mesto nad Váhom - 1 žiak

Zmluvní zamestnávatelia v školskom roku 2020/2021 a počet žiakov, ktorí sa v systéme duálneho vzdelávania môžu vzdelávať v odbore 2487 H autoopravár 01 mechanik:

 • Madanari clients, s. r. o., Trenčianska 2683/28C, 915 01 Nové Mesto nad Váhom - 3 žiaci
 • Prvý novomestský autoservis, s. r. o., M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín - 1 žiak
 • Motor-Car Trenčín, s. r. o., Brnianska 30, 911 01  Trenčín - 1 žiak
 • František Jankech - JaKub, Trenčianska 1878/17, 915 01  Nové Mesto nad Váhom - 3 žiaci
 • František Jankech - JaKub, prevádzka ProfiTyres, s. r. o., Bratislavská 478, 915 05  Trenčín - 2 žiaci
 • Auto-Lion, s. r. o., Trenčianska 2268/51, 915 01  Nové Mesto nad Váhom - 2 žiaci

Zmluvní zamestnávatelia v školskom roku 2020/2021 a počet žiakov, ktorí sa v systéme duálneho vzdelávania môžu vzdelávať v odbore 6489 H hostinský hostinská:

 • PERLA - Zelená Voda, s. r. o., Holubyho  2, 915 01  Nové Mesto nad Váhom - 3 žiaci

 

Zmluvní partneri v systéme duálneho vzdelávania: