logo

DUÁLNE VZDELÁVANIE

na SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Mladí ľudia, naši budúci žiaci, majú novú možnosť  v oblasti vzdelávania - pripravovať sa v rámci praktického vyučovania na povolanie pre konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Konkrétne  podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak /zákonný zástupca žiaka/ uzatvorí so zamestnávateľom.

Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v našej škole a  praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované na pracoviskách praktického vyučovania  jednotlivých  zamestnávateľov v dňoch  podľa rozvrhu hodín na príslušný školský rok.

Čo je duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa  vyznačuje  úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Systém duálneho vzdelávania (SDV) je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah  medzi.

 • zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému  vyučovaniu
 • zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

 

Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

Prečo duálne vzdelávanie?

 • nadobudnutie praxe a kvalifikácie priamo u zamestnávateľa
 • plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce
 • osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa
 • žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie
 • finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom
 • úzka spolupráca podniku, školy a žiaka
 • získanie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia:

 • v 4-ročnom študijnom odbore  6442 K obchodný pracovník,  6405 K pracovník   marketingu. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie - výučný list a maturitné vysvedčenie
 • v 3-ročnom učebnom odbore 6460 H predavač Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie - výučný list.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: špecifikuje každý zamestnávateľ.

Kód odboru

názov odboru štúdia

dĺžka štúdia

stupeň dosiahnutého vzdelania

doklad o získanom vzdelaní

6442 K

obchodný pracovník

4 roky

ISCED 3A
úplné stredné odborné

maturitné vysvedčenie
výučný list

6405 K

pracovník marketingu

4 roky

ISCED 3A
úplné stredné odborné

maturitné vysvedčenie
výučný list

6460 H

predavač

3 roky

ISCED 3C
stredné odborné

výučný list
Od školského roku 2017/2018 ponúka naša škola pre žiakov štúdium  v systéme duálneho vzdelávania.

Zamestnávatelia v  SDV a ponuka odborov štúdia v školskom roku 2018/2019

Kaufland,Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava


 

dm drogerie markt, s r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava


 

 

Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

 


Pripravujeme: 

BILLA, Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava

TESCO Stores SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava