logo

DUÁLNE VZDELÁVANIE

na SOŠ obchodu a služieb Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom

Duálne vzdelávanie:

 • predstavuje spojenie teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickým vyučovaním u zamestnávateľa,
 • 50 % štúdia v škole a 50 % u zamestnávateľa,
 • žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie,
 • práca s aktuálnymi technológiami zamestnávateľa,
 • práca v tíme,
 • poskytnuté pracovné oblečenie a pomôcky,
 • vlastný príjem žiaka už na strednej škole,
 • finančný príspevok na stravu, popr. na cestovné a ubytovanie,
 • plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce,
 • možnosť získania pracovného miesta.

Ako sa prihlásiť ?

 1. Vyplniť on-line prihlášku (žiadosť o duálne vzdelávanie) alebo zatelefonovať na kontaktné číslo firmy - zamestnávateľa (február).
 2. Zamestnávateľ žiadateľa pozve na ústne výberové konanie, pohovor  (marec).
 3. Zamestnávateľ vybraným uchádzačom vydá Potvrdenie o zabezpečení duálneho  vzdelávania (marec - apríl).
 4. Potvrdenie spolu s prihláškou na štúdium zaslať na školu (do 20. apríla).
 5. Škola výsledok prijímacieho konania v systéme duálneho vzdelávania určí samostatným zoznamom – Rozhodnutie o prijatí žiaka na strednú školu (máj).
 6. Uzatvorenie Učebnej zmluvy zákonného zástupcu žiaka, resp. žiaka so zamestnávateľom (do 31. augusta).

 

Plán prijatia žiakov v školskom roku 2019/2020 do systému duálneho vzdelávania pre študijné a učebné odbory:

 • 6442K obchodný pracovník (4-ročné štúdium) – 8 žiakov
 • 2487H autoopravár 01 mechanik (3-ročné štúdium) – 8 žiakov


Zmluvní zamestnávatelia v školskom roku 2019/2020 a počet žiakov, ktorý sa v systéme duálneho vzdelávania budú vzdelávať v odbore 6442K obchodný pracovník:

 • Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava – 3 žiaci
 • Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1E, 821 02  Bratislava – 3 žiaci
 • dm drogerie markt, s. r. o., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava – 2 žiaci

Zmluvní zamestnávatelia v školskom roku 2019/2020 a počet žiakov, ktorý sa v systéme duálneho vzdelávania budú vzdelávať v odbore 2487H autoopravár 01 mechanik:

 • Madanari clients, s. r. o., Trenčianska 2683/28C, 915 01 Nové Mesto nad Váhom – 2 žiaci
 • Prvý novomestský autoservis, s. r. o., M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín – 1 žiak
 • Motor-Car Trenčín, s. r. o., Brnianska 30, 911 01  Trenčín – 1 žiak
 • František Jankech – JaKub, Trenčianska 1878/17, 915 01  Nové Mesto nad Váhom – 2 žiaci
 • Auto-Lion s. r. o. – Peugeot, Trenčianska 2268/51, 915 01  Nové Mesto nad Váhom – 2 žiaci